Privacybeleid van Ifolor GmbH

Privacybeleid van Ifolor GmbH

Wij van het ifolor-team verheugen ons erop uw foto's te mogen bewerken. Uw tevredenheid is voor ons het allerbelangrijkst.
Wij hechten grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens gedurende onze gehele bedrijfsprocessen. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke gegevens in onze bestelsoftware voor welk doel worden verzameld en hoe deze worden opgeslagen en beschermd.

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens, beveiliging van gegevens en communicatie

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gedrag als gebruiker. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder, alsmede alle overige internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.
Wij verzamelen alleen gegevens wanneer wij daartoe verplicht zijn uit hoofde van de wet of een overeenkomst, wanneer dat nodig is voor het aangaan van een overeenkomst of voor het uitvoeren van onze diensten en de afwikkeling van overeenkomsten. Wanneer het verstrekken van gegevens geschiedt op basis van vrijwilligheid is dit aangegeven. Het heeft geen negatieve consequenties wanneer u deze gegevens niet verstrekt. Er is dan wel een kans dat de communicatie met u in sommige gevallen moeilijker of trager verloopt.
Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde via gepaste technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verdwijning en diefstal. Ze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor derden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het inloggen of betalen, worden uw persoonlijke gegevens versleuteld via de Secure Socket Layer-technologie (SSL). Dat betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze servers verloopt via erkende encryptieprocedures.

Om uw bestellingen te kunnen bewerken, moeten wij persoonsgegevens verzamelen. Daarbij behoren onder meer uw naam en uw adres. Uw gegevens worden overeenkomstig de geldende privacyvoorschriften alleen voor het met de betreffende verzameling verbonden doel en ter garantie van geldige eigen bedrijfsbelangen gebruikt. Daarom verzamelen wij alleen gegevens die voor de probleemloze afhandeling en verbetering van onze bedrijfsprocessen en met name voor het verwerken van uw bestelling noodzakelijk zijn.

De bestelsoftware maakt om verschillende redenen contact met onze servers. Dat is bijv. noodzakelijk bij het opvragen en actualiseren van prijsinformatie of in geval van een bestelling. Daarbij worden op onze servers tijdelijk toegangsgegevens opgeslagen, zoals het actuele IP-adres van uw toegang, en de datum en de tijd van uw bezoek. Deze gegevens worden uiterlijk na 30 dagen gewist.

Gebruik en doorgave van persoonsgegevens
Wij behandelen uw gegevens in principe vertrouwelijk en geven deze niet door aan derden. Wij behouden ons echter het recht voor om gegevens voor het doel van de zakelijke afhandeling van uw opdrachten ook door dienstverleners in Zwitserland of in EU-landen te laten bewerken. Daarbij wordt een gepaste privacybescherming door middel van inachtneming van de in Zwitserland, in de EU en in het betreffende land geldende privacywetten en door overeenkomstige contractuele regelingen met onze dienstverleners gegarandeerd.

Om nabestellingen of ook eventuele reclamaties te kunnen verwerken, houden wij uw bestelgegevens uiterlijk 30 dagen, voordat zij voorgoed worden gewist.

Het elektronische betaalproces (m.u.v. betaling op factuur) wordt door onze gecertificeerde betalingsdienstaanbieder, Datatrans AG in Zürich, afgehandeld. Bij de betaling worden uw betaalgegevens direct tussen u en onze betalingsdienstaanbieder uitgewisseld en aansluitend bij deze tijdelijk opgeslagen voor de betalingsafhandeling en voor eventuele reclamaties of tegoedboekingen.

Ter verbetering van ons aanbod worden in de bestelsoftware bijzondere incidenten opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer een bestelproces wordt afgebroken. De opgeslagen incidenten worden voor een statistische evaluatie gepseudonymiseerd naar Webtrends Inc. en ook naar Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland verzonden (zie ook: https://www.ifolor.com/gtc/gtc_gmbh_nl).
De juridische grondslag is ons rechtmatige belang conform art. 6 par. 1 lid 1 letter f van de AVG om een feilloos bestelproces voor u mogelijk te maken en ons aanbod voor de gebruikers in het algemeen gebruikersvriendelijker en effectiever vorm te geven.
De geldende privacybepalingen van Webtrekk kunnen op https://www.webtrekk.com/privacy-notice.htmlworden opgeroepen.
Het meten en doorzenden van incidenten kunt u op elk moment uitschakelen.

Verder vindt in de bestelsoftware een campagne-evaluatie plaats waarmee wij kunnen herkennen langs welke wegen klanten konden worden geworven. Alle gegevens van de campagne-evaluatie worden gepseudonymiseerd verzameld en door Adjust GmbH statistisch geëvalueerd. U kunt dit op elk moment uitschakelen. Wij houden vanzelfsprekend ook rekening met de op uw apparaat globaal ingestelde richtlijnen.

Om gebruik van onze bestelsoftware voor u gemakkelijker te maken, verzoeken wij om toegang tot het adresboek. De bestelsoftware vraagt toegang tot uw adresboek om de adressen van uw persoonlijke contacten gemakkelijk als leveringsadressen te kunnen gebruiken. Deze informatie wordt niet gebruikt voor andere doelen dan het vermelde doel.

U kunt fotobestanden naar ons doorsturen vanaf onlinediensten van derden, zoals Google Photos, en niet alleen vanaf uw eigen apparaten. U geeft ons geen toegang tot uw inloggegevens voor deze diensten of tot andere gegevens over deze diensten. De applicatie krijgt alleen toegang tot de goedgekeurde gegevens en foto's. Foto's die u kiest om te gebruiken in uw project worden gekopieerd en opgeslagen in de app.
Om toegang te krijgen tot externe onlinediensten van derden, dient u vanuit de app een link naar de betreffende dienst te maken. De app krijgt dan een toegangsmachtiging die beperkt is tot de app en uw account bij de dienstverlener. De toegangsmachtiging wordt in de app opgeslagen totdat u zich afmeldt bij de betreffende dienst in de app. Als alternatief kunt u gewoonlijk de toegangsmachtiging opzeggen op de website van de desbetreffende onlinedienst van derden.

Als u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief dan wordt deze verzonden via de technische dienstverlener Selligent SA in België, aan wie wij uw voor uw nieuwsbriefabonnement verstrekte gegevens doorgeven. Deze overdracht dient ons rechtmatige belang in het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Selligent SA gebruikt deze informatie voor verzending en voor statistische, gepseudonymiseerde evaluatie van de nieuwsbrief in onze opdracht. U kunt deze op elk moment schriftelijk of rechtstreeks in de nieuwsbrief opzeggen.
Wij sturen ook alle transactie-e-mails (zoals onze orderbevestiging) via deze technische dienstverlener.

2. Verantwoordelijke, contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming

(1) „Verantwoordelijke“ in de zin van art. 4 lid 7 AVG is:
Ifolor GmbH 
Reichenaustraße 19a
78467 Konstanz
Duitsland

E-mail: service@ifolor.de 

Telefoon: +49 7531 807010 

(2) Onze functionaris gegevensbescherming bereikt u via:
Functionaris voor gegevensbescherming
c/o Ifolor GmbH 
Reichenaustraße 19a
78467 Konstanz
Duitsland

E-mail: dsb@ifolor.de 

3. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking bij ons:

De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking vloeit voort uit art. 6 AVG, waarbij de verwerking vooral gebaseerd is op:
- toestemming, art. 6 lid 1, eerste zin sub a AVG
- uitvoering overeenkomst, art. 6 lid 1, eerste zin sub b AVG 
- nakoming juridische verplichtingen, art. 6, lid 1, sub c AVG en
- waarborging van gerechtvaardigde belangen, art. 6, lid 1, sub f AVG.

4. Uw rechten als betrokkene

(1) U heeft op grond van de AVG jegens ons de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:
- Recht op informatie, art. 15 AVG
- Recht op rectificatie, art. 16 AVG
- Recht op verwijderen (“het recht vergeten te worden”), art. 17 AVG
- Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG
- Recht op bezwaar tegen verwerking, art. 21 AVG (zie hierna ook onder 5)

(2) Op grond van art. 22 AVG heeft u bovendien het recht niet te worden onderworpen aan louter geautomatiseerde besluitvorming – inclusief profiling – die voor u juridische gevolgen heeft of u op overeenkomstige wijze nadelig beïnvloedt, voor zover deze besluitvorming
- niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u als betrokkene en ons als verantwoordelijke,
- op grond van de rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten die op ons als verantwoordelijke van toepassing zijn, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften voorzien in passende maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen als betrokkene of
- geschiedt met uw uitdrukkelijke toestemming.

(3) Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de bepalingen van de privacywetgeving, heeft u op grond van art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder. U kunt van dit recht in het bijzonder gebruikmaken door een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in de lidstaat waarin u verblijft of van de plaats waar de vermoedelijke schending is gepleegd.

5. Uw recht op het intrekken van uw toestemming en indienen van een klacht

Uw recht op het intrekken van uw toestemming
U heeft te allen tijde het recht uw toestemming weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking tot dusver. Wanneer u uw toestemming intrekt, staken wij de desbetreffende verwerking.

Uw recht op het intrekken van uw toestemming bij gerechtvaardigde belangen
Op grond van art. 21 AVG heeft u te allen tijde het recht op gronden die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verzameld worden op grond van artikel 6, lid 1 sub f AVG. Wij staken dan de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij er aantoonbare dwingende gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of deze dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van gerechtelijke vorderingen.

Uw recht op het intrekken van uw toestemming bij direct marketing
Op grond van artikel 21 AVG heeft u het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna deze verwerking ten behoeve van direct marketing of het waarborgen van gerechtvaardigde belangen wordt gestaakt.

04/2022