Informationsskydd / Integritetspolicy Ifolor Oy, Kervo (Finland)

Informationsskydd / Integritetspolicy Ifolor Oy, Kervo (Finland)

Tack för att du valt ifolor. Nöjda kunder är vår högsta prioritet. Detta dokument förklarar vilka personuppgifter (d.v.s. information relaterad till identifierade eller identifierbara personer) vi samlar in när du placerar en order samt hur dessa uppgifter behandlas och används.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att på ett professionellt sätt bearbeta din order och för att upprätthålla vår kundrelation.

Dina data används enligt gällande dataskyddsföreskrifter endast i samband med respektive insamlingssyfte.

Orderprogrammet kontaktar vår server i olika syften. Det behövs t.ex. vid hämtning och uppdatering av prisinformation eller vid placering av en order. Då lagras tillfälliga åtkomstdata på vår server som den aktuella IP-adressen, datumet och klockslaget från ditt besök. Dessa data raderas inom senast 30 dagar.

Användning och överlåtelse av personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt som en principsak och överlämnar inte dessa uppgifter till utomstående tjänsteleverantörer. Trots detta förbehåller vi oss rätten att överlåta uppgifterna för att behandlas av tredje parter i Schweiz eller i EU-medlemsländer om detta är nödvändigt för den operativa bearbetningen av din order. I sådana fall kommer en lämplig dataskyddsnivå i enlighet med lagar gällande integritetsskydd i Schweiz eller i EU-medlemsländer, och genom motsvarande avtal med våra leverantörer, att säkerställas.

Din bilddata kommer att raderas automatiskt inom 30 dagar från det att din order har slutförts.

Betalning
Den elektroniska betalningsprocessen hanteras av en certifierad betalningsleverantör Datatrans AG Zürich. Betalningsinformation sänds direkt till betaltjänstleverantören och lagras där under en begränsad tid för betalningsbehandling och för klagomål eller kreditering. Gäller inte betalning med faktura.

Webbanalys
Vi strävar efter att planera vår webbnärvaro i orderprocessen på ett så användarvänligt och effektivt sätt som möjligt. För detta ändamål använder vi oss av webbanalystjänster Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany för att samla in data om hur vi kan förbättra vår service och optimera våra kundbehov (se även: https://www.ifolor.se/kop-och-leveransvillkor/webbanalytikpolicy).
Vi behandlar uppgifterna enligt artikel 6 (1), punkt f I dataskyddsförordningen och förbättrar med hjälp av uppgifterna orderprocessen samt utvecklar våra webbsidor till mer användarvänliga.
Webrekk-dataskyddspolicy som tillämpas finns på adressen https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.
Du kan när som helst avaktivera räkning och överföring av orderprocesshändelser.

Vi strävar efter att planera vår webbnärvaro i  vår orderprogramvara på ett så användarvänligt och effektivt sätt som möjligt. För detta ändamål använder vi oss av webbanalystjänster för att samla in data om hur vi kan förbättra vår service och optimera våra kundbehov. Datan samlas in anonymt och evalueras hos Adjust GmbH. Du kan när som helst förbjuda insamlingen av dylik data från ditt besök.

För att göra vårt orderprogram enkelt för våra kunder, ber vi om tillgång till din adressbok. Orderprogramvaran begär tillgång till adressboken så att kunden enkelt kan få tillgång till sin egen kontaktinformation som leveransadress. Vi använder inte denna information för något annat syfte.

Du kan överföra bildfiler till oss från tredjeparts onlinetjänster såsom Google Foton, inte bara från dina egna enheter. Du ger oss inte åtkomst till din inloggningsinformation för dessa tjänster eller till någon annan information om dessa tjänster. Ansökan beviljar endast åtkomst till godkänd data och bilder. Bilder du väljer att använda i ditt projekt kommer att kopieras och lagras i appen. För att komma åt externa tredjeparts onlinetjänster måste du länka till respektive tjänst från appen. Appen får sedan åtkomstbehörighet som är begränsad till appen och ditt konto hos tjänsteleverantören. Åtkomstbehörigheten lagras i appen tills du loggar ut från respektive tjänst i appen. Alternativt kan du vanligtvis säga upp åtkomstbehörigheten på webbplatsen för respektive tredjeparts onlinetjänst.

Ifolor samlar in i kundregistret endast sådana uppgifter som kunden själv gett tillåtelse till åt Ifolor via placering av en order eller därefter. T.ex. som prenumerant av vårt nyhetsbrev är vår tekniska serviceleverantör Selligent. Information kan överlåtas i ändamål som kan  anses legitima såsom t.ex. direkt marknadsföring. Kunden kan när som helst förbjuda behandling och överföring av dylik information i marknadsföringssyfte.

Data- och kommunikationssäkerhet
Vår databas som innehåller dina personuppgifter skyddas fortgående av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dessa försvinner och missbrukas. Personuppgifterna är lagrade i ett säkert operativt system som inte är tillgängligt för allmänheten.

Trots att dina personuppgifter överlåts under vissa omständigheter, t.ex. vid inloggning och betalning krypteras informationen genom användning av Secure Socket Layer (SSL) teknologi. Secure Sockets Layer (SSL) är den senaste säkerhetsmekanismen som används för att kryptera kommunikationen mellan din dator och Ifolors server förutsatt att din dator stöder denna SSL (https) teknologi. 

2. Information och rättelse av personuppgifter

Ifolor ansvarar i egenskap av registeransvarig för de insamlade personuppgifterna. På skriftlig begäran kommer vi att förse dig med information om vilka personuppgifter som vi har samlat in och lagrat gällande dig.

Vi kommer att kontrollera upp riktigheten av sådan information som gjorts tillgänglig oss för det fall att vi betvivlar riktigheten av densamma. Ifall du märker att de uppgifter vi har insamlat om dig inte är korrekta eller är aktuella kan du kostnadsfritt be oss att omedelbart uppdatera informationen.

Du har rätt att skriftligen meddela oss om att du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter; vi måste förbehålla oss rätten att behandla personuppgifter när detta är nödvändigt (t.ex. faktureringsuppgifter).

Vi förbehåller oss rätten att kräva lämplig legitimation av dig, innan vi behandlar din förfrågan som nämns ovan.

Vänligen rikta sådana förfrågningar exklusivt till nedanstående adress – detta kommer att underlätta bearbetningen av förfrågningarna:

Via e-post: 
dataskyddsombud@ifolor.se

Ifolor Oy
Datasekretessansvarig
Posliinitehtaankatu 1
04260 Kervo, Finland

3. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

De rättsliga grunderna för behandlingen bildas i enlighet med artikel 6 i GDPR, i vilket fall behandlingen sker huvudsakligen
- med samtycke, artikel 6.1 (a) GDPR
- för uppfyllande av kontraktet, artikel 6.1 b GDPR
- för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, artikel 6.1 c i GDPR, och
- för att skydda legitima intressen, artikel 6.1 f i GDPR

4. Din rätt som registrerad

(1) Den registrerade har följande rättigheter till personuppgifter enligt GDPR:- Rätt till tillgång till information, artikel 15 i GDPR
- Rätt till rättelse, artikel 16 i GDPR
- Rätt att radera data (Rätt att glömmas bort), artikel 17 i GDPR
- Rätt att begränsa behandlingen, artikel 18 GDPR
- Rätten att överföra data från ett system till ett annat, artikel 20 GDPR
- Rätt att invända, artikel 21 GDPR (se även punkt 5 nedan)

(2) Enligt artikel 22 i GDPR har den registrerade rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatisk behandling, t.ex. profilering, som har rättsverkningar på honom eller henne eller har en betydande effekt på honom eller henne. Ovanstående tillämpas inte om beslutet
- är nödvändigt för att ingå eller fullgöra avtalet mellan den registrerade och den registeransvarige
- styrs av unionslagstiftning som gäller för den personuppgiftsansvarige eller av lagstiftningen i en medlemsstat, som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och rättsliga intressen. eller
- är baserat på den registrerades uttryckliga samtycke

(3) Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddsbestämmelserna har du rätt att registrera ett klagomål hos en tillsynsmyndighet i enlighet med art. 77 i GDPR. Rätten att överklaga kan särskilt utövas inför en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du bor, eller där den misstänkta överträdelsen ägde rum.

5. Återkallande av samtycke och invändningsrätt

Den registrerades rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den tidigare behandlingen. Om samtycke återkallas kommer vi att avsluta motsvarande behandling av personuppgifter.

För förmåner som är berättigade till återkallelse
Enligt artikel 21 i GDPR har du rätt att när som helst, på grund av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som samlats in enligt artikel 6.1 (f) i GDPR. Den registeransvarige ska inte längre behandla personuppgifter om inte den registeransvarige kan visa att det finns en övervägande och motiverad anledning för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller är nödvändig för att förbereda, presentera eller försvara det rättsliga anspråket.

Din rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring Enligt artikel 21 i GDPR har du rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Den registrerade får en absolut rätt att invända mot behandlingen av hans personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering, i den mån det avser direktmarknadsföring. Den registeransvarige måste följa personens önskemål utan att fråga om orsakerna till invändningen.

10/2021